CGCC

ជំនួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាលើស្ថានភាពនៃទីផ្សារឥណទាននៅកម្ពុជា របស់ CGCC ជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

នាថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្តីការធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក CGCC បានដឹកនាំសហការី ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម រ័ត្ន សុវណ្ណនរៈ ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យ NBC រួមជាមួយនឹងសហការី។

លោកអគ្គនាយក CGCC បានសម្តែងក្តីសោមនស្ស ចំពោះការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តៅរបស់ឯកឧត្តមឧបការីទេសាភិបាល និងបានជម្រាបជូន អំពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់ CGCC ក្នុងការផ្តល់ការធានាឥណទាននារយៈកាលកន្លងមក ក៏ដូចជាផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ CGCC ដែលចាំបាច់ត្រូវការការសហការ និងការគាំទ្រពី NBC។

ជាកិច្ចឆ្លើយតប ឯកឧត្តមឧបការីទេសាភិបាល បានកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពការងាររបស់ CGCC និងបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់បេសកកម្មរបស់ CGCC ក្នុងការផ្តល់ការធានាឥណទានលើកម្ចី ដែលបញ្ចេញដោយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ដែលខ្វះទ្រព្យធានា ជាពិសេសសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ដែលជាឆ្អឹងខ្នងដ៏សំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ​​ និង​​ការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគ្រាសទាំងនោះ។

អង្គប្រជុំក៏បានផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាអំពីវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗក្នុងវិស័យធនាគារ និងក្របខ័ណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិថ្មីៗរបស់ NBC ព្រមទាំងអនុសាសន៍នានា ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឈរលើស្មារតីរួម គឺបង្កើនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៕

នីតិវិធីសងត្រឡប់នៃកម្ចីដែលមានការធានា របស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា

ចុចអាននិងទាញយកជា PDF ៖ នីតិវិធីសងត្រឡប់នៃកម្ចីដែលមានការធានា របស់ CGCC 

គោលការណ៍១ នៃគោលការណ៍ទាំង១៦ របស់ធនាគារពិភពលោក អំពីគម្រោងធានាឥណទានសាធារណៈ ចែងថា៖ “ដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងការសងត្រឡប់គួរតែមានប្រសិទ្ធភាព, កំណត់ច្បាស់លាស់ជាលាយ​លក្ខណ៍​​​​អក្សរ, មាន​តម្លាភាព, មានការលើកទឹកចិត្តដល់ការទារមកវិញនូវកម្ចីដែលបានបាត់បង់, និងសមស្របតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសសាម៉ី”។ ពិតណាស់ ការគ្រប់គ្រងនីតិវិធីការសងត្រឡប់ គឺជាកត្តាកំណត់មួយ នៃគណនេយ្យភាពរបស់ CGCC។ នីតិវិធីនៃការសងត្រឡប់ ត្រូវបានចែងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន ដែលមានចំណងផ្លូវច្បាប់រវាង CGCC និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFI) នីមួយៗ ដែលជាដៃគូរបស់ CGCC។

 

ការដាក់ពាក្យស្នើសុំការសងត្រឡប់. ដើម្បីអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំការសងត្រឡប់ពី CGCC លើកម្ចីដែលមានការធានា ទាមទារនូវការបំពេញបាននូវលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

  • កម្ចីត្រូវបានចាត់ទុកថា “បាត់បង់” ដោយផ្អែកតាមនិយមន័យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
  • PFI បានទាមទារជាផ្លូវការនូវសំណងពីអ្នកខ្ចី ស្របតាមនីតិវិធីជាធរមានរបស់ PFIs។
  • PFI បានអនុវត្តរាល់ដំណើរការក្នុងការទាមទារសំណងពីអ្នកខ្ចី ស្របតាមនីតិវិធីជាធរមានរបស់ PFI។
  • នីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានចាប់ផ្តើមចំពោះអ្នកខ្ចី និងចំពោះទ្រព្យបញ្ចាំដែលមាន។
  • កម្ចីដែលបាត់បង់ នោះត្រូវបានធ្វើសំវិធានធន ឬត្រូវបានលុបចោលដោយ PFI។

PFI ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំការសងត្រឡប់ពី CGCC ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៩០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីលក្ខខណ្ឌនៃការសងត្រឡប់ខាងលើត្រូវបានបំពេញ។

 

ការទូទាត់ការសងត្រឡប់. CGCC ទូទាត់ការសងត្រឡប់ជូន PFI ចំពោះកម្ចីដែលមានការធានាជា ២ដំណាក់កាល។ ក្នុងដំណាក់កាលទី១ CGCC នឹងទូទាត់ការសងត្រឡប់ចំនួន ៥០% នៃទំហំសងត្រឡប់សរុប ជូនទៅ PFIs យ៉ាងយូរ ៣០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីទទួលបានសំណើសុំការសងត្រឡប់ពី PFIs។ CGCC នឹងទូទាត់ការសងត្រឡប់ដែលនៅសេសសល់ ក្នុងដំណាក់កាលទី២ យ៉ាងយូរ ២ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី១។ រយៈពេលយ៉ាងយូរ ២ឆ្នាំ នេះ គឺជាការទុកពេលជូន PFI ដើម្បីបន្តអនុវត្តនីតិវិធីទាមទារការសងត្រឡប់ពីអ្នកខ្ចីមកវិញ។ ទោះបីជាកម្ចីមានការធានាពី CGCC ក៏ដោយ PFI ត្រូវខិតខំឱ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការទាមទារសំណងពីអ្នកខ្ចី ដូចករណីកម្ចីគ្មានការធានាពី CGCC ដែរ។

 

ការទទួលបានសំណងមកវិញពីអ្នកខ្ចី.​ រាល់ការប្រមូលបានមកវិញនូវកម្ចីដែលបានបាត់បង់ ត្រូវបានបែងចែករវាង CGCC និង PFI ទៅតាមសមាមាត្រនៃការធានា។ PFI អាចប្រើប្រាស់សំណងដែលប្រមូលមកវិញពីអ្នកខ្ចី ដើម្បីទូទាត់ចំណាយពាក់ព័ន្ធទៅតាមលំដាប់អាទិភាពដូចខាងក្រោម៖

  • ចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការទាមទារការសងត្រឡប់
  • ការប្រាក់សម្រាប់កម្ចីដែលមានការធានា ដែលអ្នកខ្ចីត្រូវបង់ជូន PFI
  • ចំណែករបស់ CGCC ទៅតាមសមាមាត្រនៃការធានា
  • ការផាកពិន័យនានាដែលអ្នកខ្ចីត្រូវបង់ជូន PFI

អានបន្ត៖ នីតិវិធីសងត្រឡប់នៃកម្ចីដែលមានការធានា របស់ CGCC 

កិច្ចពិភាក្សាស្វែងយល់ និងពង្រឹងកិច្ចសហការលើការធានាឥណទានរវាង CGCC និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តព្រះសីហនុ និង កំពត

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) ដឹកនាំដោយ លោក ណូ លីដា អគ្គនាយករង បានជួបពិភាក្សាស្វែងយល់អំពីការអនុវត្តគម្រោងធានាឥណទាន និងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពីគម្រោងធានាឥណទានរបស់ CGCC ដោយផ្ទាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិករបស់សាខានៃគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) មួយចំនួនរបស់ CGCC នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ រួមមាន ធនាគារកាណាឌីយ៉ា និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអេអឹមខេ​​, នៅខេត្តព្រះសីហនុ រួមមាន ធនាគារ ABA គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអិលអូអិលស៊ី ធនាគារស្ថាបនា ធនាគារកាណាឌីយ៉ា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអេអឹមខេ និងធនាគារអេស៊ីលីដា , និងនៅខេត្តកំពតរួមមាន ធនាគារ ABA ធនាគារអេស៊ីលីដា គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអេអឹមខេ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអិលអូអិលស៊ី។

កិច្ចពិភាក្សាជាមួយ PFIs របស់ CGCC នៅខេត្តទាំងបី ដែលជាខេត្តមានសក្តានុពលវិស័យទេសចរណ៍ គឺជាឱកាសមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ទាំង CGCC និង PFIs ស្វែងយល់អំពីភាពចាំបាច់នៃការធានាឥណទាន និងឱកាសដែល PFIs អាចបង្កើនការផ្តល់កម្ចីជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ដែលមានតម្រូវការកម្ចីតែខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ ជាពិសេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍របស់ CGCC ដែលទើបនឹងដាក់ចេញនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរ។

តាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយ PFIs របស់ CGCC នៅបណ្តាខេត្តទាំងបីនេះ CGCC បានស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងធានាឥណទាន នៅតាមបណ្តាខេត្ត រួមទាំងមតិយោបល់ដ៏មានសារៈសំខាន់នានាទៅលើគម្រោងធានាឥណទានរបស់ CGCC។ CGCC និង PFIs នឹងបន្តបង្កើនការសហការលើការផ្តល់កម្ចីដែលមានការធានាជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ដែលមានតម្រូវការកម្ចីសម្រាប់អភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម តែប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ។

ជំនួបសម្តែងការគួរសមរបស់ CGCC និងពិភាក្សាការងារ ជាមួយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើនការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្ងៃអង្គារ ទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយកសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានដឹកនាំសហការី ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងពិភាក្សាការងារ ជាមួយលោកជំទាវបណ្ឌិត ជា​ សិរី ឧបការីទេសាភិបាល និងជាអគ្គនាយកបច្ចេកទេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) រួមជាមួយនឹងសហការី នៅឯទីស្តីការ NBC។

លោកអគ្គនាយក CGCC បានសម្តែងក្តីសោមនស្ស ចំពោះការស្វាគមន៍របស់លោកជំទាវបណ្ឌិត និងបានជម្រាបជូនលោកជំទាវបណ្ឌិតអំពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់ CGCC ក្នុងការផ្តល់ការធានាឥណទាន ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម និងជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ។

Courtesy visit by CGCC to NBC to discuss on Expanding more Support to Improve Financial Inclusion

លោកជំទាវបណ្ឌិត បានកោតសរសើរចំពោះវឌ្ឍនភាពការងាររបស់ CGCC និងបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់បេសកកម្មរបស់ CGCC ក្នុងការផ្តល់ការធានាឥណទានលើកម្ចី ដែលបញ្ចេញដោយធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ជាពិសេស សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ។

ជំនួបរវាង CGCC និង NBC នាថ្ងៃនេះ គឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ CGCC ក្នុងការឈ្វងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីកិច្ចការងាររបស់ NBC និងពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហការគ្នារវាង NBC គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និង CGCC ដើម្បីលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងចំណោមសហគ្រាសខ្នាតមីក្រូ តូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា។

Click here to read about: CGCC visits Canadia Bank at Kampong Chhnang Branch enhance collaboration on the Credit Guarantee