CGCC

ស្វែងយល់ពីអត្រាការប្រាក់

ហេតុអ្វីអត្រាការប្រាក់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នក? តើអ្នកយល់អំពីអត្រាការប្រាក់បានកម្រិតណា? អត្រាការប្រាក់មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង លើការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ស្ថាប័ននីមួយៗ ក៏ដូចជាប្រទេសទាំងមូល ក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពីគេ ការផ្តល់ប្រាក់ឱ្យគេខ្ចី ការបង្កើនវិនិយោគ និងការបន្ថយការវិនិយោគ ជាដើម។ ប្រសិនអត្រាការប្រាក់កើនឡើងខ្ពស់ ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនឹងពន្យាពេល ក្នុងការកៀរគរដើមទុនមកវិនិយោគ ឬពង្រីកអាជីវកម្ម ដែលធ្វើឱ្យភាពមានការងារធ្វើ និងប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗធ្លាក់ចុះ។ ដូច្នេះ ការស្វែងយល់អំពីអត្រាការប្រាក់មានសារៈសំខាន់ ក្នុងការសម្រេចចិត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ក្នុងការខ្ចីប្រាក់ ការឱ្យប្រាក់គេខ្ចី ឬការវិនិយោគលើអាជីវកម្ម។

១. និយមន័យនៃអត្រាការប្រាក់

ដូចគ្នានឹងទំនិញ ឬសេវាផ្សេងៗនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែរ ការផ្តល់កម្ចីឬការខ្ចីគឺមានតម្លៃ (price) របស់វា។ ឧទាហរណ៍ ការជួលផ្ទះស្នាក់នៅ ១ខែ មានតម្លៃ ១.០០០ដុល្លារ រីឯការជួលសាច់ប្រាក់មកប្រើប្រាស់ ចំនួន ១០.០០០ដុល្លារ (ខ្ចីប្រាក់) ក្នុង ១ខែ មានតម្លៃ ១០០ដុល្លារ។ តាមរយៈឧទាហរណ៍នេះ អត្រាការប្រាក់សម្រាប់ការខ្ចីប្រាក់ ឬឱ្យប្រាក់គេខ្ចី (cost of borrowing) ចំនួន ១០.០០០ដុល្លារ ស្មើនឹង ១% ក្នុង ១ខែ (១០០ ចែកកនឹង ១០.០០០)។ ការជួលផ្ទះ មានតម្លៃ ខុសគ្នា ទៅតាមប្រភេទផ្ទះ, រយៈពេលនៃការជួលផ្ទះ, និងប្រភេទអតិថិជនដែលជួល។ល។ ដូចគ្នាដែរ អត្រាការប្រាក់ មានកម្រិតខុសគ្នា អាស្រ័យលើប្រភេទកម្ចី រយៈពេលកម្ចី និងអតិថិជនដែលស្នើសុំកម្ចី។ ជាទូទៅ អត្រាការប្រាក់ ត្រូវបានគិតជាភាគរយនៃប្រាក់ដើម ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ដូច្នេះ នៅពេលគេនិយាយថា អត្រាការប្រាក់ចំនួន ៥% ឬ ១០% មានន័យថា ៥% ឬ ១០% ក្នុងមួយឆ្នាំ នៃប្រាក់ដើម។ និយាយឱ្យខ្លី អត្រាការប្រាក់គឺជាថ្លៃ (price) នៃការឱ្យប្រាក់គេខ្ចី ឬការស្នើសុំខ្ចីប្រាក់គេ។

អានបន្ត៖ ស្វែងយល់ពីអត្រាការប្រាក់

ស្វែងយល់អំពីការធានាឥណទាន “កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយធនាគារ ស្ថាបនា”

អាននិងទាញយកជា PDF: កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារស្ថាបនា

១. តើធនាគារស្ថាបនាមានការយល់ឃើញដូចម្តេចចំពោះគម្រោងធានាឥណទាន នៅកម្ពុជា និងហេតុអ្វីបានជាធនាគារចូលរួមជាមួយ CGCC ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម?

គម្រោងធានាឥណទានមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបំពេញគម្លាតហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។ គម្រោងនេះក៏ផ្តល់នូវការកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទានដល់ធនាគារ ស្ថាបនា។ ដូច្នេះហើយ គម្រោងនេះជួយយើងក្នុងការពង្រីកការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ ជាក់ស្តែងណាស់ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រដល់ការផ្តល់ជូនឥណទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

 

២. បន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀមធានាឥណទានជាមួយ CGCC និងកំពុងក្លាយជា PFI ដែលផ្តល់កម្ចីដែលមានការធានាច្រើនជាងគេមួយរបស់ CGCC តើធនាគារស្ថាបនាយល់ឃើញថា គម្រោងធានាឥណទានបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចម្តេចខ្លះចំពោះធនាគារ និងអតិថិជន?

ភាគច្រើននៃផលិតផលប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺជាប្រាក់កម្ចីដែលមានទ្រព្យធានា។ យើងបានសង្កេតឃើញថាការសហការជាមួយ CGCC គឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ធនាគារ ក្នុងការពង្រីកការគាំទ្រដល់អតិថិជនរបស់យើងដែលត្រូវការថវិកាដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ឱ្យកាន់តែរីកចម្រើនដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំ។ គម្រោងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងបង្កើត និងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយមិនតម្រូវឲ្យសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដាក់ទ្រព្យធានា (ប្លង់រឹង) ។ ធនាគារ ស្ថាបនា មានមោទនភាពណាស់ដែលបានក្លាយជាធនាគារដំបូងគេក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវគម្រោងនេះ។ គិតត្រឹមខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2022 ប្រាក់កម្ចីជាង 12 លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានផ្តល់ក្រោមគម្រោងធានាឥណទាន។ សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង គម្រោងនេះនឹងផ្តល់ឱ្យពួកគាត់នូវឱកាស ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេជាមួយនឹងលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានកាន់តែទូលំទូលាយ។

 

៣. តើអ្វីទៅដែលជំរុញឱ្យធនាគារស្ថាបនាផ្តួចផ្តើមនូវផលិតផលឥណទានដែលមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំ ដែលហៅថា “កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម” សម្រាប់អតិថិជនដែលមានលទ្ធភាពសងតែខ្វះទ្រព្យបញ្ចំា?

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើន បានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយផ្អែកទៅលើទ្រព្យបញ្ចាំជាពិសេសប្លង់រឹង។  លទ្ធភាពនៃការទទួលបានឥណទាន នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយ សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមិនមានបង្ល់រឹង ដាក់បញ្ចាំជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធានាកម្ចី​ ដែលយើងជឿជាក់ថានេះ គឺជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។ ដូចនេះ គោលដៅរបស់យើង គឺដើម្បីជួយពួកគាត់ឱ្យទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មពួកគាត់ឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើន ស្របគ្នានេះដែរ ធនាគារក៏បាន និងកំពុងគ្រប់គ្រងទៅលើហានិភ័យឥណទានផងដែរ។

 

៤. ថ្មីៗនេះ CGCC ធនាគារស្ថាបនា និងដៃគូចំនួន២ស្ថាប័នទៀត បានសហការរួមគ្នា ក្នុងការរៀបចំនូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ខ្ញុំមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ”។ តើកម្មវិធីនេះគាំទ្រដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម និងអាចលើកកម្ពស់ដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់អាជីវកម្ម រួមជាមួយនឹងការទទួលបានកម្ចី យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ខ្ញុំមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ” គឺជាកម្មវិធីមួយដែលផ្តួចផ្តើមដោយធនាគារ ស្ថាបនា និង  រួមសហការជាមួយ CGCC និងដៃគូពីរផ្សេងទៀត។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនេះ គឺបង្កើតឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី និងម្ចាស់អាជីវកម្មតាមរយៈវគ្គបណ្តុះបណ្តាល។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមានកម្មវិធីសិក្សាដូចជា៖ ការគ្រប់គ្រងគម្រោង ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ្សារ និងការលក់។ តាមរយៈ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ខ្ញុំមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ”  សិក្ខាកាមត្រូវបានផ្តល់ជូននូវការធ្វើការវាយតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណេះដឹងក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន។

 

៥​. ដោយមើលឃើញថា មួយរយៈចុងក្រោយនេះ ធនាគារស្ថាបនាបាននិងកំពុងតែបន្តបញ្ចេញឥណទានដែលគ្មានទ្រព្យបញ្ចាំក្រោមការធានាពី CGCC ដល់អាជីវកម្ម កាន់តែច្រើន និងមានសន្ទុះយ៉ាងលឿន ដូច្នេះចង់ដឹងថា តើធនាគារស្ថាបនាមានយុទ្ធសាស្រ្តឬផែនការដូចម្តេច ដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់ការធានាឥណទានឱ្យកាន់តែច្រើនទៀត នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា?

ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគាំទ្រវិស័យទេសចរណ៍ឱ្យងើបឡើងវិញពីជំងឺរាតត្បាត យើងកំពុងតែធ្វើការលើកម្មវិធីមួយជាមួយ CGCC ដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោងការស្តារឡើងវិញ។ បន្ថែមពីលើកម្មវិធីនេះ យើងកំពុងដាក់ចេញនូវគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយចំនួន ដើម្បីគាំទ្រអតិថិជននៅតាមបណ្តាខេត្តនានា តាមរយៈបណ្តាញសាខាដ៏ធំទូលាយរបស់យើង។

 

៦. ដោយសារតែប្រធានបទនៃការធានាឥណទាននៅតែជារឿងថ្មីនៅឡើយសម្រាប់កម្ពុជា តើធនាគារស្ថាបនា និង CGCC គួរតែបន្តធ្វើអ្វីខ្លះទៀត ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនៃការធានាឥណទានសម្រាប់អតិថិជន?

តាមរយៈ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ខ្ញុំមានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ”  ធនាគារ ស្ថាបនា និង CGCC កំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់អតិថិជនដែលត្រូវការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។ ហើយនេះគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយក្នុងចំណោមគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សេងទៀត ដែលយើងកំពុងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងបន្ថែម និងការផ្សព្វផ្សាយអំពីការធានាឥណទានដល់អតិថិជនរបស់យើងដែលកំពុងស្វែងរកហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់អតិថិជនដែលមិនច្បាស់ អំពីរបៀប និងជម្រើសរបស់ពួកគាត់។ ទន្ទឹមនឹងនេះ យើងអាចបង្កើតនូវវិធីផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងស្តីអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី និងកម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម “BIL” របស់យើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនទៅតាមវិស័យ និងទីតាំងភូមិសាស្រ្តផ្សេងៗគ្នា។

នីតិវិធីសងត្រឡប់នៃកម្ចីដែលមានការធានា របស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា

ចុចអាននិងទាញយកជា PDF ៖ នីតិវិធីសងត្រឡប់នៃកម្ចីដែលមានការធានា របស់ CGCC 

គោលការណ៍១ នៃគោលការណ៍ទាំង១៦ របស់ធនាគារពិភពលោក អំពីគម្រោងធានាឥណទានសាធារណៈ ចែងថា៖ “ដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងការសងត្រឡប់គួរតែមានប្រសិទ្ធភាព, កំណត់ច្បាស់លាស់ជាលាយ​លក្ខណ៍​​​​អក្សរ, មាន​តម្លាភាព, មានការលើកទឹកចិត្តដល់ការទារមកវិញនូវកម្ចីដែលបានបាត់បង់, និងសមស្របតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសសាម៉ី”។ ពិតណាស់ ការគ្រប់គ្រងនីតិវិធីការសងត្រឡប់ គឺជាកត្តាកំណត់មួយ នៃគណនេយ្យភាពរបស់ CGCC។ នីតិវិធីនៃការសងត្រឡប់ ត្រូវបានចែងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទាន ដែលមានចំណងផ្លូវច្បាប់រវាង CGCC និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFI) នីមួយៗ ដែលជាដៃគូរបស់ CGCC។

 

ការដាក់ពាក្យស្នើសុំការសងត្រឡប់. ដើម្បីអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំការសងត្រឡប់ពី CGCC លើកម្ចីដែលមានការធានា ទាមទារនូវការបំពេញបាននូវលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

  • កម្ចីត្រូវបានចាត់ទុកថា “បាត់បង់” ដោយផ្អែកតាមនិយមន័យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
  • PFI បានទាមទារជាផ្លូវការនូវសំណងពីអ្នកខ្ចី ស្របតាមនីតិវិធីជាធរមានរបស់ PFIs។
  • PFI បានអនុវត្តរាល់ដំណើរការក្នុងការទាមទារសំណងពីអ្នកខ្ចី ស្របតាមនីតិវិធីជាធរមានរបស់ PFI។
  • នីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានចាប់ផ្តើមចំពោះអ្នកខ្ចី និងចំពោះទ្រព្យបញ្ចាំដែលមាន។
  • កម្ចីដែលបាត់បង់ នោះត្រូវបានធ្វើសំវិធានធន ឬត្រូវបានលុបចោលដោយ PFI។

PFI ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំការសងត្រឡប់ពី CGCC ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៩០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីលក្ខខណ្ឌនៃការសងត្រឡប់ខាងលើត្រូវបានបំពេញ។

 

ការទូទាត់ការសងត្រឡប់. CGCC ទូទាត់ការសងត្រឡប់ជូន PFI ចំពោះកម្ចីដែលមានការធានាជា ២ដំណាក់កាល។ ក្នុងដំណាក់កាលទី១ CGCC នឹងទូទាត់ការសងត្រឡប់ចំនួន ៥០% នៃទំហំសងត្រឡប់សរុប ជូនទៅ PFIs យ៉ាងយូរ ៣០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីទទួលបានសំណើសុំការសងត្រឡប់ពី PFIs។ CGCC នឹងទូទាត់ការសងត្រឡប់ដែលនៅសេសសល់ ក្នុងដំណាក់កាលទី២ យ៉ាងយូរ ២ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី១។ រយៈពេលយ៉ាងយូរ ២ឆ្នាំ នេះ គឺជាការទុកពេលជូន PFI ដើម្បីបន្តអនុវត្តនីតិវិធីទាមទារការសងត្រឡប់ពីអ្នកខ្ចីមកវិញ។ ទោះបីជាកម្ចីមានការធានាពី CGCC ក៏ដោយ PFI ត្រូវខិតខំឱ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការទាមទារសំណងពីអ្នកខ្ចី ដូចករណីកម្ចីគ្មានការធានាពី CGCC ដែរ។

 

ការទទួលបានសំណងមកវិញពីអ្នកខ្ចី.​ រាល់ការប្រមូលបានមកវិញនូវកម្ចីដែលបានបាត់បង់ ត្រូវបានបែងចែករវាង CGCC និង PFI ទៅតាមសមាមាត្រនៃការធានា។ PFI អាចប្រើប្រាស់សំណងដែលប្រមូលមកវិញពីអ្នកខ្ចី ដើម្បីទូទាត់ចំណាយពាក់ព័ន្ធទៅតាមលំដាប់អាទិភាពដូចខាងក្រោម៖

  • ចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការទាមទារការសងត្រឡប់
  • ការប្រាក់សម្រាប់កម្ចីដែលមានការធានា ដែលអ្នកខ្ចីត្រូវបង់ជូន PFI
  • ចំណែករបស់ CGCC ទៅតាមសមាមាត្រនៃការធានា
  • ការផាកពិន័យនានាដែលអ្នកខ្ចីត្រូវបង់ជូន PFI

អានបន្ត៖ នីតិវិធីសងត្រឡប់នៃកម្ចីដែលមានការធានា របស់ CGCC 

កិច្ចពិភាក្សាស្វែងយល់ និងពង្រឹងកិច្ចសហការលើការធានាឥណទានរវាង CGCC និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តព្រះសីហនុ និង កំពត

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) ដឹកនាំដោយ លោក ណូ លីដា អគ្គនាយករង បានជួបពិភាក្សាស្វែងយល់អំពីការអនុវត្តគម្រោងធានាឥណទាន និងផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមអំពីគម្រោងធានាឥណទានរបស់ CGCC ដោយផ្ទាល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិករបស់សាខានៃគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) មួយចំនួនរបស់ CGCC នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ រួមមាន ធនាគារកាណាឌីយ៉ា និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអេអឹមខេ​​, នៅខេត្តព្រះសីហនុ រួមមាន ធនាគារ ABA គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអិលអូអិលស៊ី ធនាគារស្ថាបនា ធនាគារកាណាឌីយ៉ា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអេអឹមខេ និងធនាគារអេស៊ីលីដា , និងនៅខេត្តកំពតរួមមាន ធនាគារ ABA ធនាគារអេស៊ីលីដា គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអេអឹមខេ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអិលអូអិលស៊ី។

កិច្ចពិភាក្សាជាមួយ PFIs របស់ CGCC នៅខេត្តទាំងបី ដែលជាខេត្តមានសក្តានុពលវិស័យទេសចរណ៍ គឺជាឱកាសមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ទាំង CGCC និង PFIs ស្វែងយល់អំពីភាពចាំបាច់នៃការធានាឥណទាន និងឱកាសដែល PFIs អាចបង្កើនការផ្តល់កម្ចីជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ដែលមានតម្រូវការកម្ចីតែខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ ជាពិសេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍របស់ CGCC ដែលទើបនឹងដាក់ចេញនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរ។

តាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយ PFIs របស់ CGCC នៅបណ្តាខេត្តទាំងបីនេះ CGCC បានស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងធានាឥណទាន នៅតាមបណ្តាខេត្ត រួមទាំងមតិយោបល់ដ៏មានសារៈសំខាន់នានាទៅលើគម្រោងធានាឥណទានរបស់ CGCC។ CGCC និង PFIs នឹងបន្តបង្កើនការសហការលើការផ្តល់កម្ចីដែលមានការធានាជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ដែលមានតម្រូវការកម្ចីសម្រាប់អភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម តែប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ។

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី “កម្ចីដែលមានការធានា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍”

នាថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “កម្ចីដែលមានការធានា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍” នៅឯខេត្តកំពត ក្រោមកិច្ចសហការពីក្រសួងទេសចរណ៍ តាមរយៈមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពត និង ធនាគារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា (SME Bank) និងមានការចូលរួមពីសំណាក់បណ្តាសហគ្រិនដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ នៅក្នុងខេត្តកំពត ជាង៥០នាក់។

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនេះ ទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដោយ លោកស្រី ជិន សុភះឡា អនុប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពត លោក ណូ លីដា អគ្គនាយករង CGCC និងលោក នៀវ សុគន្ធ នាយកប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិការ SME Bank។

Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to support SMEs Development in Tourism Sector”
Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to support SMEs Development in Tourism Sector”

តាមរយៈសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនេះ សហគ្រិនដែលមានអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍  រួមមានរីសត សណ្ឋាគារ ផ្ទះសំណាក់  និងភោជនីយដ្ឋាន ល។ល បានជ្រាបអំពីព័ត៌មាននៃអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្ចីដែលមានការធានា ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំពេលស្នើសុំកម្ចី សម្រាប់យកទៅកែលម្អ និងស្តារអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនរង់ចាំទទួលភ្ញៀវទេសចរ បន្ទាប់ពីសហគ្រាសជាច្រើនក្នុងវិស័យនេះបានរងការប៉ះពាល់ពីវិបត្តិកូវីដ១៩ នារយៈកាលកន្លងទៅ។

ជាមួយគ្នានេះ សហគ្រិនក៏បានស្វែងយល់លម្អិតអំពីយន្តការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបាននិងកំពុងបន្តផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញប្បទាន ក្នុងលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះ លើការប្រាក់ តាមរយៈ SME Bank និងលើទ្រព្យបញ្ចាំ តាមរយៈ CGCC ដែលជារួម សហគ្រិនអាចស្វែងរកកម្ចីដែលមានការធានា សម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍របស់ខ្លួននេះ តាមរយៈ “គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍” របស់ CGCC ដែលផ្តល់ការធានាឥណទានលើកម្ចីអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ តាមរយៈគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្តារ និងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ របស់ SME Bank។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ សូមចុចទីនេះ៖ គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍

Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to support SMEs Development in Tourism Sector”
Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to support SMEs Development in Tourism Sector”
Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to support SMEs Development in Tourism Sector”
Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to support SMEs Development in Tourism Sector”