សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា និងធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា សហការរៀបចំ សិក្ខាសាលាអំពី ‘‘កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមឆ្នាំ២០២៣” លើកទី២

CGCC & Maybank Cambodia Collaborated on the Second Workshop of “SME Building Capacity and Capability (BCC)” Program

On 28 October 2023, CGCC, in collaboration with Maybank Cambodia, held​ the second workshop as part of its “SME Building Capacity and Capability (BCC)” program, with the participation of two esteemed guest speakers, Mr. Sam Kosal and Mrs. Lim Kimchea, along with over 100 SMEs.

This BCC program is a collaborative initiative between CGCC, Maybank Cambodia, BNI-Super and CWEA under an MOU to capacitate SMEs with skills to elevate their entrepreneurship and provide credit guarantees to SMEs.

This​ second workshop features among others special sharing sessions on the topics of “Marketing Strategy for Recession-Proofing and Business Competition during Economic Expansion” and “Online Business in Cambodia”.

CGCC & Maybank Cambodia Collaborated on the Second Workshop of “SME Building Capacity and Capability (BCC)” Program
CGCC & Maybank Cambodia Collaborated on the Second Workshop of “SME Building Capacity and Capability (BCC)” Program
CGCC & Maybank Cambodia Collaborated on the Second Workshop of “SME Building Capacity and Capability (BCC)” Program
CGCC & Maybank Cambodia Collaborated on the Second Workshop of “SME Building Capacity and Capability (BCC)” Program
CGCC & Maybank Cambodia Collaborated on the Second Workshop of “SME Building Capacity and Capability (BCC)” Program
CGCC & Maybank Cambodia Collaborated on the Second Workshop of “SME Building Capacity and Capability (BCC)” Program