សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា និងធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា សហការរៀបចំ សិក្ខាសាលាអំពី ‘‘កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមឆ្នាំ២០២៣” លើកទី២

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា និងធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា សហការរៀបចំ សិក្ខាសាលាអំពី ‘‘កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមឆ្នាំ២០២៣” លើកទី២

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា និងធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា បានរៀបចំ សិក្ខាសាលាអំពី ‘‘កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមឆ្នាំ២០២៣” លើកទី២ ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមប្រមាណជាង ១០០នាក់ និងមានការចូលរួមជាពិសេសពីវាគ្មិនកិត្តិយសពីររូប គឺ លោក សំ កុសល និងអ្នកនាង លីម គីមជា ។

កម្មវិធីនេះ ជាការផ្តួចផ្តើមមួយពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា ធនាគារមេយប៊ែង BNI Super និងសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ក្រោមអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា ដើម្បីជំរុញវិស័យសហគ្រិនភាព និងការធានាឥណទានដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។

សិក្ខាសាលាលើកទី២ នេះត្រូវបានរៀបចំក្រោមប្រធានបទចំនួន២ ដែលទាក់ទងនឹងគន្លឹះអាជីវកម្ម​ ដែលរួមមាន ‘‘ការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារ សម្រាប់ការធ្លាក់ចុះនៃទីផ្សារ និងការប្រកួតប្រជែងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន” និង “ការធ្វើអាជីវកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ នៅកម្ពុជា”។​

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា និងធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា សហការរៀបចំ សិក្ខាសាលាអំពី ‘‘កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមឆ្នាំ២០២៣” លើកទី២
សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា និងធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា សហការរៀបចំ សិក្ខាសាលាអំពី ‘‘កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមឆ្នាំ២០២៣” លើកទី២
សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា និងធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា សហការរៀបចំ សិក្ខាសាលាអំពី ‘‘កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមឆ្នាំ២០២៣” លើកទី២
សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា និងធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា សហការរៀបចំ សិក្ខាសាលាអំពី ‘‘កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមឆ្នាំ២០២៣” លើកទី២
សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា និងធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា សហការរៀបចំ សិក្ខាសាលាអំពី ‘‘កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមឆ្នាំ២០២៣” លើកទី២
សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា និងធនាគារ មេយប៊ែង ខេមបូឌា សហការរៀបចំ សិក្ខាសាលាអំពី ‘‘កម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមឆ្នាំ២០២៣” លើកទី២

ស្វែងយល់បន្ថែម: សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី “កម្ចីដែលមានការធានា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម” នៅខេត្តប៉ៃលិន