ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយ UN Women និង United Nations Environment Programme (UNEP) អំពីលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគម្រោង “EmPower-Il: Women for Climate-Resilient Societies”

Meeting with UN Women and United Nations Environment Programme (UNEP) to discuss about the possible collaboration on a project called “EmPower-Il: Women for Climate-Resilient Societies”

In the afternoon of April 20, 2023, CGCC, led by Mr. Wong Keet Loong, met with UN Women and United Nations Environment Programme (UNEP)​​ to discuss about the possible collaboration on a project called “EmPower-Il: Women for Climate-Resilient Societies”.