ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយ UN Women និង United Nations Environment Programme (UNEP) អំពីលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគម្រោង “EmPower-Il: Women for Climate-Resilient Societies”

ជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយ UN Women និង United Nations Environment Programme (UNEP) អំពីលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគម្រោង “EmPower-Il: Women for Climate-Resilient Societies”។

នៅរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ CGCC ដឹកនាំដោយលោក Wong Keet Loongបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ UN Women និង​ United Nations Environment Programme (UNEP)​​ អំពីលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគម្រោង  “EmPower-Il: Women for Climate-Resilient Societies”។