សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពី "កម្ចីដែលមានការធានា ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម” នៅខេត្តស្វាយរៀង

Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to Support the Development of Small and Medium Enterprises” in Svay Rieng Province

On March 31, 2023, the Credit Guarantee Corporation of Cambodia (CGCC) organized a semanar on “Guaranteed Loans to Support the Development of Small and Medium Enterprises” in Svay Rieng Province in collaboration with Svay Rieng Chamber of Commerce with more than 50 participants from Management and staff of participating financial institutions (PFIs) and small and medium business owners in Svay Rieng. The seminar was also presided over by Mr. Sok Rado, President of Svay Rieng Provincial Chamber of Commerce, and Mr. No Lida, Deputy CEO of CGCC.

Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to Support the Development of Small and Medium Enterprises” in Svay Rieng Province
Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to Support the Development of Small and Medium Enterprises” in Svay Rieng Province

Through this seminar, small and medium business owners are informed about the benefits of guaranteed loans through CGCC’s participating financial institutions in response to the lack of collateral when applying for a loan to expand and rehabilitate their businesses.

Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to Support the Development of Small and Medium Enterprises” in Svay Rieng Province
Dissemination Seminar on “Guaranteed Loans to Support the Development of Small and Medium Enterprises” in Svay Rieng Province

Click here read more: CGCC and Oriental Bank Announce Partnership to Provide Guaranteed Loans for businesses lacking collaterals