របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ CGCC

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់យើង នាំមកជូននូវវឌ្ឍនភាព និងសមិទ្ធផលរបស់ CGCC ជាពិសេសលើប្រតិបត្តិការនៃការធានាឥណទាន រួមជាមួយនឹងការសង្ខេបអំពីព្រឹត្តិការណ៍/សកម្មភាព និងរបាយការណ៍សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ។