ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី០៩ (ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣)

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី០៩ របស់ CGCC នេះ គ្របដណ្តប់វឌ្ឍនភាព ព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពនានារបស់ CGCC នៅក្នុងត្រីមាសទី៤ ចាប់ពីខែតុលា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ជាពិសេស បទសម្ភាសន៍ជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (ធនាគារ ហ្វីលីព) បទពិសោធន៍របស់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC និងអត្ថបទស្វែងយល់អំពីអត្ថបទស្វែងយល់ពីការធានាលើសញ្ញាប័ណ្ណ ព្រមទាំងមាតិកាសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ សូមអានដោយក្តីរីករាយ។

ទាញយកឯកសារ