ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី០៨ (ខែកក្កដា-កញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣)

CGCC មានកិត្តិយសក្នុងការចេញផ្សាយនូវព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០៨ ដែលនាំមកជូននូវវឌ្ឍនភាពការធានាឥណទាន ព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពនានារបស់ CGCC នៅក្នុងត្រីមាសទី៣ ចាប់ពីខែកក្កដា ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ជាពិសេស វឌ្ឍនភាពការធានាឥណទាន និងការស្ទង់មតិរបស់ PFIs  បទពិសោធន៍របស់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC និងអត្ថបទស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការធានាឥណទានរបស់ CGCC ព្រមទាំងមាតិកាសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ សូមអានដោយក្តីរីករាយ។

ទាញយកឯកសារ