ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី០៧ (ខែមេសា-មិថុនា ឆ្នាំ២០២៣)

CGCC មានកិត្តិយសក្នុងការចេញផ្សាយនូវព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ០៧ ដែលនាំមកជូននូវវឌ្ឍនភាពការធានាឥណទាន ព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពនានារបស់ CGCC នៅក្នុងត្រីមាសទី២ ចាប់ពីខែមេសា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ ជាពិសេស ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហគ្រិនស្រ្តី (WEGS) អត្ថបទស្វែងយល់ពីហានិភ័យនៃការជ្រើសរើស និងហានិភ័យចិត្តសាស្រ្ត និងបទពិសោធន៍របស់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC ព្រមទាំងមាតិកាសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ សូមអានដោយក្តីរីករាយ។

ទាញយកឯកសារ