ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី០៦ (ខែមករា-មីនា ឆ្នាំ២០២៣)

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី 0៦ របស់ CGCC នេះ គ្របដណ្តប់វឌ្ឍនភាព ព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពនានារបស់ CGCC នៅក្នុងខែមករា ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ជាពិសេស ការដាក់ដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានជាកញ្ចប់ (PGS)  កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី និងអត្ថបទស្វែងយល់ពីការធានាឥណទានជាកញ្ចប់របស់ CGCC ព្រមទាំងមាតិកាសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ សូមអានដោយក្តីរីករាយ៕

ទាញយកឯកសារ