កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ

កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “សក្តានុពលនៃគម្រោងធានាឥណទាន ក្នុងការលើកស្ទួយបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា” នាថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នៅសណ្ឋាគារ Hyatt Regency រាជធានីភ្នំពេញ។
តំណាងស្ថាប័នរដ្ឋ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ សមាគមអាជីវកម្ម និងម្ចាស់អាជីវកម្ម ជាពិសេសសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះ។
គោលបំណងនៃសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីពិភាក្សាអំពីការជំរុញការប្រើប្រាស់គម្រោងធានាឥណទានក្នុងការលើកស្ទួយបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនិងចែករំលែកអំពីការផ្តល់កម្ចីដែលមានការធានានិងបទពិសោធន៍របស់ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងការទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាផងដែរ។

កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ
កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល CGCC បានថ្លែងថា៖ សិក្ខាសាលានាថ្ងៃនេះ មានសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីយន្តការធានាឥណទាន តាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អៗ និងបំផុសគំនិតថ្មីៗពីភាគីពាក់ព័ន្ធ។
លោករដ្ឋលេខាធិការបានមានប្រសាសន៍ថា ៖ “រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទាន តាមរយៈសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជាដែលមាន រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំហើយ ដោយគិតមកត្រឹមដំណាច់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជាបានគាំទ្រលើការបញ្ចេញកម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ តាមរយៈគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម។ ទោះបីជា ៥៧លានដុល្លារនេះ គឺជាចំនួនតិចតួចនៅឡើយ ប៉ុន្តែវាជាការចាប់ផ្តើមនៃការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់នៃការផ្តល់កម្ចី ដោយមិនផ្អែកលើទ្រព្យបញ្ចាំ នៅក្នុងទីផ្សារឥណទានរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។”

កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ
កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ

លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក CGCC បានថ្លែងអំណរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេស និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ CGCC ដែលតែងតែផ្តល់នូវអនុសាសន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់ CGCC ក្នុងការបង្កើនការធានាឥណទាន ដើម្បីចូលរួមគាំទ្រដល់គោលនយោបាយអន្តរាគមន៍ហិរញ្ញប្បទានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។
លោកអគ្គនាយក បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “ចាប់ពីដើមត្រីមាសទី៣ឆ្នាំ២០២២ នេះ CGCC បានពង្រីកការធានាឥណទានទៅកាន់ទូទាំងប្រទេសសូម្បីតែនៅក្នុងខេត្តដាច់ស្រយាលក៏ដោយ ដោយសារតែមានបណ្តាញសាខាដ៏ទូលំទូលាយរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) របស់ CGCC នៅទូទាំងប្រទេស។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ CGCC នៅតែត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់សម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មពាសពេញប្រទេស”។

កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ
កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ

តាមរយៈសិក្ខាសាលានេះ តំណាងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមរបស់ CGCC រួមមាន ធនាគារកាណាឌីយ៉ា និងធនាគារស្ថាបនា បានបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញដូចគ្នាអំពីភាពចាំបាច់នៃការធានាឥណទានដែលអាចគាំទ្រដល់ធនាគារ ក្នុងការផ្តល់កម្ចីច្រើនជាងមុនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម ជាពិសេសអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ។
CGCC ផ្តល់ការធានាឥណទានលើកម្ចីអាជីវកម្មដែលផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម ដើម្បីគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុន ឬអាជីវកម្មដែលមានលទ្ធភាពសង ប៉ុន្តែខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំពេលដាក់ស្នើកម្ចី។ CGCC ចូលរួមចំណែកអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជា៕

កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ
កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ
កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ
កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ
កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ
កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ
កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ
កម្ចីថ្មីៗចំនួនប្រមាណ៥៧លានដុល្លារ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលខ្វះទ្រព្យបញ្ចាំ

Credit to: Cambodia Flash News, August 18, 2022