គម្រោងធានាឥណទានដើម្បីស្តារអាជីវកម្មរវាង Maybank និង CGCC

គម្រោងធានាឥណទានដើម្បីស្តារអាជីវកម្មរវាង Maybank និង CGCC

ដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែឆ្ពោះទៅមុខ !

ស្នើកម្ចីអាជីវកម្ម ដោយមិនមានទ្រព្យបញ្ចាំ ជាមួយធនាគារ Maybank ឥលូវនេះបានដោយមានការផ្តល់ជូនពិសេស ក្រោមការធានាឥណទានពីសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC)។

អាជីវកម្មដែលមានគុណវុឌ្ឍ

ដើម្បីអាចទទួលបានការធានាឥណទានពី ស.ធ.ក. អាជីវកម្មដែលស្នើសុំកម្ចីត្រូវតែជា៖

  • អាជីវកម្មដែលមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាសញ្ជាតិកម្ពុជា(កាន់កាប់ភាគហ៊ុនលើសពី ៥០%)
  • អាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
  • អាជីវកម្មដែលមិនទាន់បានចុះបញ្ជី ត្រូវតែចុះបញ្ជី បន្ទាប់ពីទទួលបានការធានាឥណទាន។ ប្រសិនបើអាជីវកម្មនោះនៅតែមិនទាន់ចុះបញ្ជី កម្រៃ ធានាឥណទានប្រចាំឆ្នាំ នឹងត្រូវបូកបន្ថែម ០,៥% នៃទំហំធានាឥណទានជារៀងរាល់ឆ្នាំ
  • អាជីវកម្មដែលមានលទ្ធភាពសង

ការផ្តល់ជូន

  • ការអនុម័តរហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាព ជាមួយឯកសារសាមញ្ញ និងប្រកបដោយស្តង់ដារ
  • ទំហំកម្ចីរហូតដល់ ៤០ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក
  • អត្រាការប្រាក់សមរម្យ

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

ព័ត៌មានបន្ថែម

អំពីគម្រោងធានាឥណទាននេះ សូមចូលទៅកាន់វេបសាយរបស់ធនាគារ Maybank៖ គម្រោងធានាឥណទានរវាង Maybank និង CGCC 

 

*** បញ្ជាក់៖ ខ្លឹមសារនៅក្នុងទំព័រនេះ ត្រូវបានដកស្រង់ពីវេបសាយរបស់ធនាគារ Maybank

Click here to read about: Guaranteed Business Loan Product of FTB with CGCC