ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពីររួមគ្នាគាំទ្រដល់វិស័យ SME ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ក្រោយវិបត្តិកូវីដ១៩

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុពីររួមគ្នាគាំទ្រដល់វិស័យ SME ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ក្រោយវិបត្តិកូវីដ១៩

នេះជាព័ត៌មានពីទូរទស្សន៍ BTV ដែលបានរាយការណ៍អំពី ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធានាឥណទានរបស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា និង ធនាគារកម្ពុជា អាស៊ី Cambodia Asia Bank កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២​

Click here to read about: CGCC recommends ways to Access to Guaranteed Loans