ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី១ របស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការធានាឥណទានមែនទេ? ឥលូវនេះ ជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានរបស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា លោកអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីការធានាឥណទានដែលងាយយល់ និងដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ។

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី១ របស់យើង គ្របដណ្តប់លើព័ត៌មាននានាដែលនៅក្នុងខែតុលា ដល់ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ លោកអ្នកអាចអាន និងទាញយកតាមរយៈដំណរភ្ជាប់នេះ៖ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី១ របស់ ស.ធ.ក.