សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីកម្រៃធានាឥណទានរបស់ ស.ធ.ក. នឹងមិនជាប់អាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក.) មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម របស់ ... មេត្តាជ្រាបថា ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ កម្រៃធានាឥណទានរបស់ ... នឹងមិនជាប់អាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) តទៅទៀតទេ បន្ទាប់ពីទទួលបានការបញ្ជាក់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។  

ស.ធ.ក. សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ជូនចំពោះស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម ដែលបានប្រើប្រាស់ការធានាឥណទានរបស់ ស.ធ.ក. ដើម្បីផ្តល់កម្ចីដែលមានការធានា ជូនដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម នាពេលកន្លងមក។  

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង ស.ធ.ក. តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៧២២ ១២៣ ឬអ៊ីម៉ែល [email protected]។ សូមអរគុណ៕ 

សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីកម្រៃធានាឥណទានរបស់ ស.ធ.ក. នឹងមិនជាប់អាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១
សេចក្តីជូនដំណឹង អំពីកម្រៃធានាឥណទានរបស់ ស.ធ.ក. នឹងមិនជាប់អាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១