កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពី គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទាន ដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពី គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទាន ដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម

នារសៀលថ្ងៃអង្គារ ទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានរៀបចំនូវកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពី គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទាន (CFGS) ដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) តាមរយៈអនឡាញ ដែលមានអ្នកចូលរួម ៧០នាក់ អញ្ជើញមកពីស្ថាប័នធនាគារ និង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នានាដែលជា PFIs របស់ CGCC។
កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពី គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទាន ដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម
កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពី គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទាន ដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម
កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកជូនដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមនេះ នូវព័ត៌មានសំខាន់ៗ ទាក់ទងនឹងគម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទាន (CFGS) ដែលជាគម្រោងធានាឥណទានទី២របស់ CGCC ក្រោយពីបានដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា សប្តាហ៍មុននេះ។
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា CFGS គឺជាគម្រោងធានាឥណទានទី២ ដែលត្រូវបានដាក់ចេញដោយ CGCC ដែលមានទឹកប្រាក់សរុប ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក បន្ថែមពីលើគម្រោងទីមួយ គឺគម្រោងធានាឥណទានដើម្បីស្តារអាជីវកម្ម (BRGS) ដែលត្រូវបានដាក់ចេញកាលពីខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងការធានាឥណទានទឹកប្រាក់សរុប ២០០លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីគាំទ្រដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។
CGCC សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា ក្រោយពីទទួលបាននូវការផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មាននៃគម្រោង CFGS នេះរួច ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) ទាំងអស់ នឹងអាចបន្តយកទៅអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីបង្កើនការផ្តល់ឥណទានជូនដល់អាជីវកម្ម ជាពិសេស ស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នងការគាំទ្រ ដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម (SME) ឱ្យទទួលបាននូវកម្ចីដើម្បីយកទៅពង្រីក ឬទ្រទ្រង់អាជីវកម្ម ខណៈដែលគម្រោងធានាឥណទាន របស់ CGCC នឹងដើរតួជាទ្រព្យបញ្ចាំចាប់ពី ៧០% ដល់ ៨០% នៃទំហំកម្ចី ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយតម្រូវការទ្រព្យបញ្ចាំពីម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងការស្នើសុំកម្ចី។
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទាន៖ https://cgcc.com.kh/en/co-financing-guarantee-scheme/