អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក)

អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក)

សាជីវកម្ម​ធានា​ឥណទាន​កម្ពុជា​ (​ស​.​ធ​.​ក​.) ​គឺជា​សហគ្រាស​សាធារណៈ​ ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​ ​១​៤​០​ ​អន​ក្រ​.​បក​ ​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១​ ​ខែកញ្ញា​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​០​។​ ​ស​.​ធ​.​ក​. ​ស្ថិតនៅ​ក្រោម​អាណាព្យាបាល​បច្ចេកទេស​ ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ​របស់​​​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​ ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។

ចុចទីនេះដើម្បីអាន និងទាញយកអនុក្រឹត្យ: CGCC Sub-Degree

អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក)
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក)
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក)
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក)
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក)
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក)
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក)
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក)
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក)
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក)
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក)
អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក)