ស្វែងយល់អំពីការធានាឥណទាន-កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម អេស៊ីលីដា

អាននិងទាញយកជា PDF: ស្វែងយល់អំពីការធានាឥណទាន-កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម អេស៊ីលីដា

 

១. តើធនាគារ អេស៊ីលីដា យល់ឃើញដូចម្តេច ចំពោះគម្រោងធានាឥណទាន? ហេតុអ្វីបានជាធនាគារ ចូលរួមជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFI) មួយរបស់ CGCC?

គម្រោងធានាឥណទានរបស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា  ជាគម្រោងសហការក្នុងការផ្តល់សេវាធានាឥណទាន ដ៏មានសារៈសំខាន់ និងចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់សេវាធានាឥណទានទៅដល់សហគ្រាសធុនតូច ធុនមធ្យម និងធុនធំ ដែលមាននិរន្ដរភាពអាជីវកម្ម ប៉ុន្តែមានទ្រព្យធានាមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬគ្មានទ្រព្យធានា ឲ្យទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីធនាគារ អេស៊ីលីដា ក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការផ្សេងទៀត។ តាមរយៈការធានាពី CGCC ធនាគារ អេស៊ីលីដា អាចជំរុញទីផ្សារឥណទាន និងបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ធនាគារ អេស៊ីលីដា បានចូលរួមជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមមួយរបស់ CGCC ក្រោមហេតុផលចម្បងៗដូចជា៖

 • ចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើម និងគម្រោងនានា ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេស។
 • ចូលរួមលើកទឹកចិត្តសហគ្រាសធុនតូច ធុនមធ្យម និងធុនធំ ឱ្យទទួលហិរញ្ញប្បទានផ្លូវការពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់ ដើម្បីស្ដារ និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។
 • ចូលរួមបង្កើតឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយៈការរីកលូតលាស់នៃអាជីវកម្មដែលទទួលបានឥណទានផ្លូវការក្រោមការធានាពី CGCC

 

២. គម្រោងធានាឥណទានបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះធនាគារ និងអតិថិជនរបស់ ធនាគារ អេស៊ីលីដា យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?

គម្រោងធានាឥណទាន បានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះធនាគារ អេស៊ីលីដា និងអតិថិជនរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា៖

 • ចំពោះធនាគារ អេស៊ីលីដា៖

  • ធ្វើពិពិធកម្មឥណទានស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ធនាគារ
  • គ្រប់គ្រងនូវហានិភ័យឥណទាន
  • រក្សាអតិថិជនចាស់ និងអាចទាក់ទាញអតិថិជនថ្មីដែលមានសក្ដានុពលបន្ថែមទៀត
 • ចំពោះអតិថិជនធនាគារ អេស៊ីលីដា៖

  • ផ្តល់នូវជម្រើសជូនអតិថិជន និងមានលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម
  • បង្កើនកម្រិតជីវភាពរស់នៅតាមរយៈការរីកលូតលាស់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
  • មានឱកាសក្នុងការបង្កើតឱកាសការងារសម្រាប់សហគមន៍ និងនិវានុវត្តន៍សម្រាប់ផលិតផល សេវាកម្មរបស់ខ្លួន។

៣. តើកន្លងមក ធនាគារ អេស៊ីលីដា បានប្រើប្រាស់ការធានាឥណទាន ដើម្បីផ្តល់កម្ចីប្រភេទណាខ្លះ ជូនដល់អតិថិជន?

ធនាគារ អេស៊ីលីដា បានប្រើប្រាស់ការធានាឥណទានដើម្បីផ្តល់កម្ចីជាប្រភេទឥណទានអាជីវកម្ម ឥណទានសម្រាប់ទុនបង្វិល (Revolving facility) និងឥណទានវិបារូប៍ (Overdraft facility) ជូនដល់អតិថិជនដែលជាសហគ្រាសធុនតូច ធុនមធ្យម និងធុនធំ ទាំងនៅក្នុងវិស័យអាទិភាព និងវិស័យមិនមែនអាទិភាព ឲ្យស្របតាមតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។

 

៤. តើម្ចាស់អាជីវកម្ម គួររៀបចំខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពីធនាគារ អេស៊ីលីដា?

ដើម្បីទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពីធនាគារ អេស៊ីលីដា ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងរូបវន្ដបុគ្គល និងនីតិបុគ្គល គួររៀបចំខ្លួន និងត្រៀមលក្ខណសម្បត្តិដូចជា៖

 • អាជីវកម្មត្រូវមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមានសញ្ជាតិកម្ពុជា (ភាគហ៊ុនធំជាង ៥០%)
 • អាជីវកម្មត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច
 • អាជីវកម្មមាននិរន្ដរភាព និងមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់
 • មានដើមទុនចូលរួម និងមានគម្រោងអាជីវកម្មច្បាស់លាស់
 • ប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឲ្យស្របតាមគោលបំណងដែលបានស្នើសុំ
 • មានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចឥណទានរបស់ខ្លួន ជាដើម។

 

៥. តើធនាគារ អេស៊ីលីដា មានយុទ្ធសាស្រ្ត ឬផែនការដូចម្តេច ដើម្បីបន្តបង្កើនការបញ្ចេញកម្ចីដែលការធានា ក្នុងឆ្នាំ២០២៤ នេះ?

ធនាគារ អេស៊ីលីដា នៅតែបន្ដកំណើនការបញ្ចេញឥណទានដែលមានការធានាពី CGCC សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៤ ដោយបន្តផ្សព្វផ្សាយដល់ឥណទានដល់អតិថិជនទាំងចាស់ និងថ្មី ដែលមានតម្រូវការ រួមទាំងផ្តល់នូវការហ្វឺកហ្វឺនស្ដីពីចំណេះដឹងការធានាឥណទានជាបន្តបន្ទាប់ដល់បុគ្គលិកឥណទានគ្រប់សាខាទូទាំងប្រទេស បន្តផ្តល់ការសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសការធានាឥណទាន ជាពិសេសពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរជាមួយ CGCC ដើម្បីបន្ដគាំទ្រ និងជំរុញកំណើនឥណទានដែលមានការធានា ប្រកបដោយចីរភាព។