កិច្ចប្រជុំរវាង CGCC, Manulife និង RHB Securities ដើម្បីស្វែងយល់ពីឱកាសវិនិយោគនៅក្នុងសញ្ញាប័ណ្ណដែលមានការធានាដោយ CGCC

នៅថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ នៅការិយាល័យរបស់ CGCC លោក Wong Keet Loong អគ្គនាយក CGCC និងគណៈគ្រប់គ្រង និង សហការរី បានទទួលជួបស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំ និងសហការី នៃក្រុមហ៊ុន Manulife និងក្រុមហ៊ុន RHB Securities ដោយបានពិភាក្សាដើម្បីសិក្សាពីឱកាសក្នុងការវិនិយោគលើសញ្ញាប័ណ្ណដែលមានការធានាដោយ CGCC ។

កិច្ចប្រជុំនេះក៏បានពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់រវាងស្ថាប័នទាំងបី ក្នុងការសិក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសំដៅគាំទ្រដល់ការបោះផ្សាយសញ្ញាប័ណ្ណដែលមានការធានាពី CGC Cរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក តាមរយៈការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុន/វិនិយោគិន និងជាពិសេសដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជាផងដែរ។