សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់សេវាលើការទិញអាជ្ញាបណ្ណប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ការថែទាំ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា