កិច្ចប្រជុំបុគ្គលិក CGCC លើកទី១ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ “ស្តីអំពីវឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាសទី១ ២០២៤ និងផែនការការងារសម្រាប់ត្រីមាសទី២ ២០២៤”

នាថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានរៀបចំនូវកិច្ចប្រជុំបុគ្គលិកប្រចំាត្រីមាស ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងបូកសរុបពីសមិទ្ធផលការងារក្នុងត្រីមាសទី១ នៃឆ្នាំ២០២៤  និងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់នាយកដ្ឋាននីមួយៗ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៤។

កិច្ចប្រជុំបុគ្គលិកនេះ មានការចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ CGCC ដែលមិនត្រឹមតែជាវេទិកាដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញពីនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះទេ ថែមទាំងជាឱកាសក្នុងការជួបពិភាក្សា ក៏ដូចជាទទួលនូវអនុសាសន៍ពីគណៈគ្រប់គ្រងស្របជាមួយទិសដៅដើម្បីអភិវឌ្ឍ CGCC លើប្រតិបត្តិការការងារ និងចូលរួមចំណែកសម្រេចចក្ខុវិស័យរួមរបស់ CGCC ក្នុងការបង្កើនបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម នៅកម្ពុជា។