សិក្ខាសាលាស្តីពី “Primary-CBO Guarantee Best Examples of KODIT’s Innovation in the Capital Market” សម្រាប់ CGCC តាមរយៈ Korea Credit Guarantee Fund (KODIT)

នៅថ្ងៃទី ០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ សិក្ខាសាលាស្តីពី “Primary-CBO Guarantee Best Examples of KODIT’s Innovation in the Capital Market” ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅការិយាល័យកណ្តាលរបស់ CGCC ដោយមានការចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយស និងធ្វើបទបង្ហាញ ពីសំណាក់លោក Choi Taejin អគ្គនាយក នាយកដ្ឋានទីផ្សារ​មូលធន នៃ KODIT ដែលមានការចូលរួមដោយគណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិករបស់ CGCC ដែលដឹកនាំដោយលោក Wong Keet Loong អគ្គនាយករបស់ CGCC ។

សិក្ខាសាលានេះផ្តោតលើការធានាឥណទាន ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារ និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម តាមរយៈ ការធានា Primary-CBO ដែលជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អបំផុតនៃភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ KODIT នៅក្នុងទីផ្សារមូលធន។