សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MoU) ជាមួយសាជីវកម្មធានាឥណទានថៃ (TCG)

នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៣ នៅទីក្រុងបាងកក ព្រះរាជាណាចក្រថៃ ដោយទទួលបានការឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MoU) ជាមួយសាជីវកម្មធានាឥណទានថៃ (TCG) ក្រោមវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ី វ៉ាន់ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ CGCC ដើម្បីបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង CGCC និង​ TCG លើការអភិវឌ្ឍយន្តការធានាឥណទាន តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ចំណេះដឹង​ ជំនួយបច្ចេកទេស និងការប្រឹក្សាយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមក។