ឥណទានអាជីវកម្មពិសេសផ្តល់ជូនសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី (០១-កញ្ញា-២០២៣ ដល់ ២៩-កុម្ភៈ-២០២៤)

ឥណទានអាជីវកម្មពិសេសផ្តល់ជូនសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី (០១-កញ្ញា-២០២៣ ដល់ ២៩-កុម្ភៈ-២០២៤)

តើអ្នកកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីសម្រេចគោលដៅអាជីវកម្មរបស់អ្នក ហើយមានតម្រូវការថវិកាបន្ថែមមែនទេ? យើងផ្តល់ជូននូវអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសសម្រាប់លោកអ្នក! ឥណទានអាជីវកម្មរបស់យើងផ្តល់ជូន និងស្វាគមន៍សហគ្រិនស្ត្រីគ្រប់រូប។ លោកអ្នកអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីរហូតដល់១០០.០០០ ដុល្លារ ដោយគ្មានទ្រព្យធានា។

លក្ខណ:ពិសេស៖

. ទំហំឥណទាន៖ ច្រើនបំផុតរហូតដល់ ១០០.០០០ដុល្លារ ឬសមមូលនឹងប្រាក់រៀល

. រយៈពេលឥណទាន៖ រហូតដល់ ៦ឆ្នាំ

. ទ្រព្យធានា៖ មិនតម្រូវឱ្យមាន

. អត្រាការប្រាក់៖ ០,៩៥% ទៅ ១,៣៥%

ឥណទានអាជីវកម្មពិសេសផ្តល់ជូនសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី (០១-កញ្ញា-២០២៣ ដល់ ២៩-កុម្ភៈ-២០២៤)
ឥណទានអាជីវកម្មពិសេសផ្តល់ជូនសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី (០១-កញ្ញា-២០២៣ ដល់ ២៩-កុម្ភៈ-២០២៤)

. សេវាអនុម័តឥណទាន៖ ១%

. ថ្លៃសេវាផ្សេងៗ៖ អាស្រ័យលើករណីជាក់ស្តែង

លក្ខខណ្ឌក្នុងការស្នើ៖ ស្ត្រី ឬសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រី ដែលមានលក្ខណៈសមស្របតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោមយ៉ាងតិច ពីរចំណុច៖

. ស្ត្រីដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំ

. អ្នកគ្រប់គ្រង ឬអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តលើអាជីវកម្ម គឺជាស្ត្រី

. ស្ត្រីតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុនលើការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មស្របច្បាប់ណាមួយ

. មានបុគ្គលិកភាគច្រើនជាស្ត្រី

. អាចស្នើបានទាំងអតិថិជនមានស្រាប់ និងអតិថិជនថ្មី

*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។