ឥណទានខ្នាតតូច

ឥណទានខ្នាតតូច

ឥណទានខ្នាតតូច ជាប្រភេទឥណទានមានកាលកំណត់ដែលធនាគារ ហ្វីលីព ផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនឯកត្តជនសម្រាប់៖

. កសិកម្ម៖ ការចំណាយលើសកម្មភាពនានាក្នុងវិស័យកសិកម្ម ទិញសម្ភារ:កសិកម្ម ការបង្កបង្កើនផល ឬសកម្មភាពអាជីវកម្មដែលរកប្រាក់ចំណូលតាមរដូវកាល។

. អាជីវកម្ម៖ ការចាប់ផ្តើម ឬពង្រីកអាជីវកម្ម បង្កើនស្តុក ឬដើមទុនអាជីវកម្ម និងបង់ផ្តាច់ប្រាក់កម្ចីដែលមានស្រាប់ជាដើម។

. ប្រើប្រាស់ទូទៅ ចំណាយលើការទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ ករណីបន្ទាន់សម្ភារ:សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ។

. កែលម្អគេហដ្ឋានសម្រាប់សាងសង់ ឬកែលម្អគេហដ្ឋាន រៀបចំប្រព័ន្ធទឹកស្អាត អនាម័យ និងទិញដី ឬគេហដ្ឋានស្របតាមស្តង់ដាររស់នៅដែលលោកអ្នកប្រាថ្នា។

. សម្រាប់ការសិក្សា ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់បុគ្គលដែលចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ឬជំនាញបច្ចេកទេសដូចជា៖ បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ឬវគ្គបំប៉នផ្សេងៗ។

ឥណទានខ្នាតតូច
ឥណទានខ្នាតតូច

លក្ខខណ្ឌ៖

. អាយុចន្លោះពី ១៨ ទៅ ៦៥ឆ្នាំ

. ជាជនជាតិកម្ពុជាដែលមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ឬជានិយោជិកមានប្រាក់ខែ ហើយរស់នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ ហ្វីលីព

. ជាអាជីវកម្មស្របច្បាប់ (មិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ឬសង្គម)

ឯកសារតម្រូវ៖

. អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែនមានសុពលភាព

. ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនបុគ្គលិក (បើមាន)

. វិញ្ញាបនប័ត្រប្រកបអាជីវកម្ម (បើមាន)

. ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុ (បើមាន)

*ធនាគារ សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ឥណទានខ្នាតតូច
ឥណទានខ្នាតតូច

ចុចទីនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពី: Credit Guarantee Corporation of Cambodia launches $50 million Co-Financing Guarantee Scheme to support SMEs