កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្មជាមួយ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម ជាមួយ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

អិលអូអិលស៊ី ផ្ដល់ជូនសេវាកម្មដែលមានស្តង់ដារ និងផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់។ ពួកយើងក៏តែងតែនៅជិត ដើម្បីជួយអតិថិជនក្នុងការស្វែងយល់បន្ថែមពីរបៀបប្រើប្រាស់ផលិតផល និងសេវាកម្មនីមួយៗ។ ដើម្បីជួយដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូច មធ្យម និងខ្នាតធំ ក្នុងការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់ជាទុនបង្វិល និងពង្រីកអាជីវកម្ម អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី បានសហការជាដៃគូជាមួយនិងសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) ដើម្បីផ្តល់ឥណទាន ជូនអតិថិជនដែលមានអាជីវកម្ម សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ដែលមានលទ្ធភាពសងតែខ្វះទ្រព្យធានា សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាទុនវិនិយោគ ទុនបង្វិល និងការពង្រីកអាជីវកម្ម។

លក្ខណ:ពិសេសនៃកម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្ម៖

កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្មជាមួយ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
កម្មវិធីឥណទានទូទាត់អាជីវកម្មជាមួយ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងរបៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចី៖

ដើម្បីស្នើសុំប្រាក់កម្ចី អតិថិជន អាចអនុវត្តតាមជំហានងាយស្រួលខាងក្រោម៖

    . ជួបជាមួយបុគ្គលិក អិលអូអិលស៊ី នៅក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក ឬនៅការិយាល័យ អិលអូអិលស៊ី ដែលជិតបំផុត ឬក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈ

    . លេខទូរសព្ទ ០២៣ ៩៩១ ៩៩១ ឬតាមរយៈ

    . គេហទំព័រ www.lolc.com.kh

    . ស្នើសុំចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់ និងរយៈពេលទៅតាមតម្រូវការក្នុងក្រុមរបស់លោកអ្នក។