ផលិតផលឥណទានសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច ឬមធ្យម ពីធនាគារ J-Trust Royal

ផលិតផលឥណទាន សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច ឬមធ្យម ពីធនាគារ J-Trust Royal

តើលោកអ្នកមានបំណងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក និងកំពុងស្វែងរកនូវកម្ចីអាជីវកម្ម ប៉ុន្តែមិនមានទ្រព្យធានាគ្រប់គ្រាន់? ធនាគារ J Trust Royal គឺជាដៃគូដ៏សក្តិសមបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។ ធនាគារ J Trust Royal ផ្នែកសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម តែងតែទុកអតិថិជនជាចំបង។ យើងផ្តោតទៅលើការផ្តល់នូវបទពិសោធន៍សេវាកម្មធនាគារ ដែលមានភាពងាយស្រួលទៅកាន់អតិថិជន។ អនុញ្ញាតអោយយើងផ្តល់ជា ផលិតផលឥណទាន ដែលជាផ្នែកមួយនៃការរីកចម្រើនរបស់អាជីវកម្មលោកអ្នក

លក្ខណៈពិសេស៖

    . ទំហំកម្ចី៖ រហូតដល់ទៅ USD ,០០០,០០០.០០

    . រយៈពេលកម្ចី៖ រហូតដល់ទៅ ៨៤ ខែ

    . របៀបបង់សង៖ ការទូទាត់សងប្រកបដោយភាពបត់បែនដើម្បីស្របតាមតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មលោកអ្ន

    . អត្រាការប្រាក់មានភាពប្រកួតប្រជែង

    . រូបិយប័ណ្ណរៀល និងដុល្លារ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖

សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជនរបស់ធនាគារ J Trust Royal អំពីនីតិវិធីនៃការស្នើសុំកម្ចី និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតតាមរយ៖

ទូរស័ព្ទលេខ ០៩៥ ៥៥៥ ៦៧១ (តេឡេក្រាម) ឬ Hotline ៖ ០២៣ ៩៩៩ ២៥៥ (ក្នុងម៉ោងធ្វើការ)

សម្រាប់អាសយដ្ឋានសាខាធនាគារ J Trust Royal សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://jtrustroyal.com/en/personal/