ហិរញ្ញប្បទានខ្សែសង្វាក់សាជីវកម្ម

ហិរញ្ញប្បទានខ្សែសង្វាក់សាជីវកម្ម

ហិរញ្ញប្បទានខ្សែសង្វាក់សាជីវកម្មត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់អតិថិជននូវកញ្ចប់ហិញ្ញប្បទាននៅក្នុងរង្វង់នៃតម្រូវការដើមទុនអាជីវកម្ម។ អាទិភាពទៅលើអតិថិជនគោលដៅគឺសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលមានសក្តានុពលក្នុងតម្រូវការសេវាហិរញ្ញវត្ថុ, ជាពិសេសកម្ចីនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ

លក្ខណៈពិសេសនិងអត្ថប្រយោជន៍ផលិតផល៖

    . រូបិយប័ណ្ណ៖ រៀល និងដុល្លារ

    . អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ៖ ១១.៥%-១៥% ក្នុង១ឆ្នាំ

    . ទំហំកម្ចី៖ ទៅដល់ ៣០០,០០០ដុល្លារ

    . រយៈពេលកម្ចី៖ ដល់ ៩៦ខែ

    . របៀបបង់សង៖ បត់បែនតាមតម្រូវការអតិថិជន

    . ប្រភេទនៃទ្រព្យធានាបត់បែនតាមតម្រូវការអតិថិជន

អត្ថប្រយោជន៍៖

    . ឱកាសទទួលបានកម្ចីដោយមិនមានដាក់ទ្រព្យធានា

    . បង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយដៃគូរអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព

    . បង្កើនបរិមាណលក់ និងចំណូលដោយមិនចាំបាច់ប្រើដើមទុនផ្ទាល់ខ្លួន

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម៖

សូមអញ្ជើញទៅកាន់សាខារបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេអឹមខេ ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ ឬ ១៨០០ ២០០ ២០០ ឬអុីម៉ែលមកកាន់ [email protected]