“កម្មវិធីវិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់បុគ្គលិក CGCC នៅខេត្តសៀមរាប”

“កម្មវិធីវិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់បុគ្គលិក CGCC នៅខេត្តសៀមរាប”

ដើម្បីរឹតចំណងសាមគ្គីភាព បង្កើនផលិតភាពការងារ និងថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមចំណែកគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការនៃការធានាឥណទាន CGCC បានរៀបចំកម្មវិធីវិបស្សនា​ អមជាមួយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “Action Leadership for Growth” ព្រមទាំងសកម្មភាពរឹតចំណងសាមគ្គីក្រុមការងារ (Team Building) ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ នៅខេត្តសៀមរាប ពីថ្ងៃទី៩ ដល់១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។

“កម្មវិធីវិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់បុគ្គលិក CGCC នៅខេត្តសៀមរាប”
“កម្មវិធីវិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់បុគ្គលិក CGCC នៅខេត្តសៀមរាប”

តាមរយៈកម្មវិធីនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិករបស់ CGCC មានឱកាសបានស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក និងបានផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ការងារ ក៍ដូចជាបានជួយបង្កើននូវសមត្ថភាព និងចំណេះដឹងបន្ថែមអំពីគោលគំនិតនិងការអនុវត្តស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ដើម្បីបង្កើន​ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រុមការងារ ក៍ដូចជារួមចំណែកដល់ប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍរបស់ CGCC ស្របតាមចក្ខុវិស័យក្នុងការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងអភិវឌ្ឍសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជាផងដែរ៕

“កម្មវិធីវិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់បុគ្គលិក CGCC នៅខេត្តសៀមរាប”
“កម្មវិធីវិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់បុគ្គលិក CGCC នៅខេត្តសៀមរាប”
“កម្មវិធីវិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់បុគ្គលិក CGCC នៅខេត្តសៀមរាប”
“កម្មវិធីវិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់បុគ្គលិក CGCC នៅខេត្តសៀមរាប”
“កម្មវិធីវិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់បុគ្គលិក CGCC នៅខេត្តសៀមរាប”
“កម្មវិធីវិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់បុគ្គលិក CGCC នៅខេត្តសៀមរាប”
“កម្មវិធីវិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់បុគ្គលិក CGCC នៅខេត្តសៀមរាប”
“កម្មវិធីវិបស្សនាប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់បុគ្គលិក CGCC នៅខេត្តសៀមរាប”