ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ CGCC ទៅកាន់សារមន្ទីរ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ CGCC ទៅកាន់សារមន្ទីរ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន

កាលពីរសៀល ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិក CGCC ទាំងអស់បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់សារមន្ទីរ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន។ ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះ បុគ្គលិក CGCC ទាំងអស់បានស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិរូបិយវត្ថុរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានអាយុកាលជាង ២០០០ឆ្នាំចាប់តាំងពីសម័យហ្វូណនរហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្ន និងតួនាទីរបស់រូបិយវត្ថុក្នុងការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ CGCC ទៅកាន់សារមន្ទីរ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ CGCC ទៅកាន់សារមន្ទីរ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ CGCC ទៅកាន់សារមន្ទីរ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ CGCC ទៅកាន់សារមន្ទីរ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ CGCC ទៅកាន់សារមន្ទីរ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន
ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ CGCC ទៅកាន់សារមន្ទីរ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន