គន្លឹះក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

អាននិងទាញយកអត្ថបទជា PDF: គន្លឹះក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ SME

អាជីវកម្មជោគជ័យ និងមានការអភិវឌ្ឍយូរអង្វែង មិនអាចខ្វះនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្តង់ដាបាន ទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេស សហគ្រាសខ្នាតមីក្រូ តូច និងមធ្យម (MSMEs) មិនបានអនុវត្តឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដា និងអាចជឿទុកចិត្តបាននោះទេ។ កត្តានេះ បានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ MSMEs ក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឱ្យបានវែងឆ្ងាយ ទៅជាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មស្តង់ដា និងបានបន្ទុចបង្អាក់ដល់លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញប្បទានរបស់ MSMEs។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់ ធនាគារ និងវិនិយោគិន ក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្តល់ឥណទាន ឬផ្តល់ទុនវិនិយោគដល់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម។ លើសពីនេះ ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដាបច្ចេកទេស អាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ដំណើរការ និងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ដូចជា ជំនួយក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ការគ្រប់គ្រងបំណុល និងការគ្រប់គ្រងទុនបង្វិល ជាដើម។

អានបន្ត៖ គន្លឹះក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ SME