ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានប្រចាំត្រីមាស លេខទី០៩

CGCC មានកិត្តិយសក្នុងការចេញផ្សាយនូវព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី០៩  ដែលនាំមកជូននូវវឌ្ឍនភាពការធានាឥណទាន ព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពនានារបស់ CGCC នៅក្នុងត្រីមាសទី៤ ចាប់ពីខែតុលា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ជាពិសេស បទសម្ភាសន៍ជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (ធនាគារ ហ្វីលីព) បទពិសោធន៍របស់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC និងអត្ថបទស្វែងយល់អំពីអត្ថបទស្វែងយល់ពីការធានាលើសញ្ញាប័ណ្ណ ព្រមទាំងមាតិកាសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ សូមអានដោយក្តីរីករាយ។