គាំទ្រការស្តារ និងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហហិរញ្ញប្បទាន សម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ (CFGS-TR) គាំទ្រដល់ការស្តារ និងងើបឡើងវិញនៃអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលរងការប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ តាមរយៈការផ្តល់ការធានាលើកម្ចីអាជីវកម្ម ស្ថិតនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ តាមរយៈគម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានស្តារ និងជំរុញកំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ របស់ធនាគារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា (SME Bank)។