កម្រងវីដេអូរបស់ CGCC

ទស្សនាវីដេអូតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ CGCC ដើម្បីស្វែងយល់ពីសមិទ្ធផល និង ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់របស់ CGCC, ការធានាឥណទាន, និងបទពិសោធន៍នានារបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម។