របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់ CGCC

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំលើកទី១ របស់ CGCC ! ឆ្នាំ២០២១ គឺជាឆ្នាំដំបូងនៃប្រតិបត្តិការរបស់ CGCC!

CGCC មានកិត្តិយសក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ជាផ្លូវការ។ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ គ្របដណ្តប់លើវឌ្ឍនភាពរបស់ CGCC រួមមានសាវតារ រចនាសម្ព័ន្ធ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមិទ្ធផលរបស់នាយកដ្ឋាននីមួយៗ ព្រឹត្តិការណ៍និងសកម្មភាព និងរបាយការណ៍សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំផងដែរ។

ទាញយកឯកសារ