របាយកាណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់ CGCC

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ របស់ CGCC ដែលជាឆ្នាំទី២នៃប្រតិបត្តិការរបស់យើង!

CGCC មានកិត្តិយសក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ជាផ្លូវការនាថ្ងៃនេះ។ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះ នាំមកជូននូវវឌ្ឍនភាព និងសមិទ្ធផលរបស់ CGCC ជាពិសេសលើប្រតិបត្តិការនៃការធានាឥណទាន រួមជាមួយនឹងការសង្ខេបអំពីព្រឹត្តិការណ៍/ សកម្មភាព និងរបាយការណ៍សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំផងដែរ។

ទាញយកឯកសារ