ព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២២

លោកអ្នកអាចស្វែងយល់លម្អិតអំពីទិន្នន័យនៃការធានាឥណទានគិតចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដែល CGCC បានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដំបូងគេ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ តាមរយៈព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឈនភាពនៃការធានាឥណទានប្រចាំខែរបស់ CGCC។

គិតត្រឹមចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានជូនដល់ ៩៨៥ ក្រុមហ៊ុន/អាជីវកម្ម ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីប្រហាក់ប្រហែល ៩២,៧ លានដុល្លារ។

ទាញយកឯកសារ