ព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០២២

ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានច្រើនបំផុតទាំងចំនួនកម្ចី និងទំហំកម្ចី គិតចាប់តាំងពីដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដំបូងគេមក។

គិតត្រឹមចុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ នេះ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានជូនដល់ ៨២៤ ក្រុមហ៊ុន/អាជីវកម្ម ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីប្រហាក់ប្រហែល ៧៩,៥ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក។

លោកអ្នកអាចស្វែងយល់លម្អិត អំពីទិន្នន័យនៃការធានាឥណទានគិតចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដែល CGCC បានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដំបូងគេ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ តាមរយៈព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឈនភាពនៃការធានាឥណទានប្រចាំខែរបស់ CGCC។

ទាញយកឯកសារ