ព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២២

នៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឍនភាពនេះ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់លម្អិតអំពីទិន្នន័យនៃការធានាឥណទានដែលផ្តល់ជូនទៅដល់អាជីវកម្ម ចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២។។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានដល់ ៥៩១ ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរួចមកហើយ គិតជាទឹកប្រាក់ប្រហាក់ប្រហែល ៥៧,៤លានដុល្លារ។

ទាញយកឯកសារ