ព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២២

នៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឍនភាពនេះ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់លម្អិតអំពីទិន្នន័យនៃការធានាឥណទានដែលផ្តល់ជូនទៅដល់អាជីវកម្ម ចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានដល់ ៥១៥ ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរួចមកហើយ គិតជាទឹកប្រាក់ ៥០.៥លានដុល្លារ។

ទាញយកឯកសារ