ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី១០ (ខែមករា-មីនា ឆ្នាំ២០២៤)

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខ១០ របស់ CGCC នេះ គ្របដណ្តប់វឌ្ឍនភាព ព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពនានារបស់ CGCC នៅក្នុងត្រីមាសទី១ នៃឆ្នាំ២០២៤ ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែមីនាឆ្នាំ២០២៤ ជាពិសេស បទសម្ភាសន៍ជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (ធនាគារអេស៊ីលីដា)  បទពិសោធន៍របស់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលទទួលបានកម្ចីដែលមានការធានាពី CGCC និងអត្ថបទស្វែងយល់ពីការធានាឥណទាន ព្រមទាំងមាតិកាសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតផងដែរ។

ទាញយកឯកសារ