ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី០១ ប្រចាំខែតុលា-ធ្នូ ២០២១

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានអំពីការធានាឥណទានមែនទេ?
ឥលូវនេះ ជាមួយនឹងព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានរបស់សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា លោកអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីការធានាឥណទានដែលងាយយល់ និងដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ។ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី០១ របស់យើង គ្របដណ្តប់ព័ត៌មាន និងសកម្មភាពនានា នៅក្នុងខែតុលា ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

ទាញយកឯកសារ