ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី០៥ (ខែតុលា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០២២)

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន លេខទី0៥ របស់ CGCC នេះ គ្របដណ្តប់វឌ្ឍនភាព ព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពនានារបស់ CGCC នៅក្នុងខែតុលា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ជាពិសេស ការបន្តសុពលភាពគម្រោងធានាឥណទានដើម្បីស្តារអាជីវកម្ម (BRGS)  កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ និងអត្ថបទស្វែងយល់ពីអត្រាការប្រាក់ ព្រមទាំងមាតិកាសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ សូមអានដោយក្តីរីករាយ៕

ទាញយកឯកសារ