ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី០៤ (ខែកក្កដា-កញ្ញា ឆ្នាំ២០២២)

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) ចេញផ្សាយព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី០៤ ប្រចាំត្រីមាសទី៣ នៅក្នុងថ្ងៃនេះ ជាភាសាខ្មែរ!

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានលេខទី០៤នេះ គ្របដណ្តប់វឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទាន សកម្មភាព និងព្រឹត្តិការណ៍នានា របស់ CGCC ក្នុងត្រីមាសទី៣ នៃឆ្នាំ២០២២ ព្រមទាំងអត្ថបទស្វែងយល់អំពីការធានាឥណទាន និងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម លើការអនុវត្តភាពជាដៃគូលើការធានាឥណទានជាមួយនឹង CGCC ជាដើម។

ទាញយកឯកសារ