ព្រឹត្តិបត្រប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ អំពីវឌ្ឍនភាព នៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC

នៅក្នុងព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឍនភាពនេះ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់អំពីទិន្នន័យនៃការធានាឥណទានដែលផ្តល់ជូនទៅដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទៅតាមផ្នែកសំខាន់ៗ ចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១មក ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា CGCC បានចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដំបូងក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

ទាញយកឯកសារ