ព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឍនភាពនៃការធានាឥណទានរបស់ CGCC គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២២

«ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានជូនដល់ក្រុមហ៊ុន/អាជីវកម្ម ច្រើនជាងគេបង្អស់គិតចាប់តាំងពីការដាក់ដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដំបូងគេមក»

គិតត្រឹមចុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ CGCC បានផ្តល់ការធានាឥណទានជូនដល់ ៧៣៦ ក្រុមហ៊ុន/អាជីវកម្ម ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កម្ចីប្រហាក់ប្រហែល ៧១,២ លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះ ភាគច្រើនបំផុត ពោលគឺរហូតដល់ជាង៩៦% គឺជាសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម។

លោកអ្នកអាចស្វែងយល់លម្អិតអំពីទិន្នន័យនៃការធានាឥណទានគិតចាប់តាំងពីខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដែល CGCC បានដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដំបូងគេ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ តាមរយៈព្រឹត្តិបត្រវឌ្ឈនភាពនៃការធានាឥណទានប្រចាំខែរបស់ CGCC។

ទាញយកឯកសារ