សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការទីផ្សារ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការទីផ្សារ

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក.) សូមជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសទាំងអស់ ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឱ្យបានជ្រាបថា ស.ធ.ក. នឹងដាក់ដេញថ្លៃជាសាធារណៈ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការទីផ្សារ។

ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសទាំងអស់ ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចទាក់ទងមកអង្គភាពលទ្ធកម្មរបស់ ស.ធ.ក. ចំពោះព័ត៌មានអំពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវ និងឯកសារបែបបទដើម្បីបំពេញ សម្រាប់ការដេញថ្លៃនេះ តាមរយៈលេខទូរសព្ទ 023 722 123 ឬ 096 994 4400, ឬ អ៊ីម៉េល : chanthavy.kem@cgcc.com.kh ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។

សូមចូលមើលឯកសារលម្អិតអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ៖

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការទីផ្សារ
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់ធ្វើយុទ្ធនាការទីផ្សារ