កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា អាណត្តិទី១ លើកទី៧

នាថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (ស.ធ.ក.) បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី១ លើកទី៧ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ ដែលមានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ស.ធ.ក. និងការចូលរួមពីសំណាក់ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ៦រូប។
របៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៧នេះ រួមមាន (១) របាយការណ៍ស្តីពីវឌ្ឍនភាពការងាររបស់ ស.ធ.ក. , (២) ការជ្រើសរើសស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចូលរួម (PFIs) ជុំទី៤ , (៣) សំណើគម្រោងវិនិយោគ (៤) ក្របខណ្ឌ គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងក្របខណ្ឌហានិភ័យអាផែតថាយ (Appetite Framework) , (៥) វិសោធនកម្មនៃកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធធានាឥណទាន , (៦) ផែនការលទ្ធកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ របស់ ស.ធ.ក. និង (៧) ផ្សេងៗ។
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ ស.ធ.ក. តែងតែត្រូវបានរៀបចំឡើងជាទៀងទាត់ ដើម្បីពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងទទួលបានអនុសាសន៍ ក៏ដូចជាសេចក្តីសម្រេចនានាទៅលើសកម្មភាពការងារ ជាពិសេសទៅលើគម្រោងធានាឥណនារបស់ CGCC ដែលបាន និងកំពុងអនុវត្ត និងផែនការសកម្មភាពនានា ដើម្បីធានានូវតម្លាភាព និងប្រសិទ្ធភាព។
អត្ថបទគួរចាប់អារម្មណ៍ សិក្ខាសាលាស្តីពី “សេវាធានាឥណទាន៖ អត្ថប្រយោជន៍ និងឱកាស ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម”